Cenově dostupné MBA studium
Studujte jednodušeji za přijatelnou cenu
další běh MBA studia od října 2020

Atraktivní cena

Studium MBA je u nás jiné. Proto i ceny jsme nastavili jiným způsobem, než je obvyklé.

Titul MBA

Na tituly nehrajeme, ale občas se hodí. Ukazujete tím jistou výlučnost.

Ostrava a Praha

Jsme z Ostravy, ale hodně studentů je také z Prahy. Proto máme studium v Ostravě i v Praze. 

Budete efektivnější při vedení lidí - leadership

Naučíte se motivovat a vést lidi, stanete se lídrem v jakémkoliv kolektivu.

Naučíte se prezentovat a prodávat

Naučíte se efektivně prodávat své myšlenky, plány, nápady… cokoliv. Žádost o zvýšení platu je také prodej.

Získáte vyšší ohodnocení a lepší plat

Nezávislé studie opakovaně prokazují, že absolventi MBA studia získávají výrazně vyšší platové ohodnocení.

Při průzkumu návratnosti investic do studia MBA v Evropě byly zjištěny tyto závěry

Zdroj topmba.com

Návratnost investice do studia v měsících

Roční plat vyjádřený v dolarech

%

Došlo ke zvýšení platu absolventa

Zisk během deseti let od absolvování (v USD)

Certifikované obory studia

Vedení lidí a obchodní dovednosti

Zaměřeno na rozvoj obchodních a komunikačních dovedností a na vedení týmů lidí.

Management neziskových organizací

Zaměřeno na specifika řízení neziskových organizací, fundraising a práci s dobrovolníky.

MBA studium patří do celoživotního vzdělávání. Mezinárodně uznávaný titul MBA za vaším jménem prozradí lidem kolem vás, že umíte více a dále na sobě pracujete. MBA je zkratkou Master of Business Administration.

Po úspěšném ukončení studia získáte MBA titul, který budete mít potvrzený mezinárodním certifikátem. Certifikát vydává International Education Society London, která patří k jedněm z nejvýznamnějších mezinárodních certifikátorů.

IES London je garantem odbornosti a kvality výuky.

Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education Society (IES), London. Naši studenti získají mezinárodní certifikát IES.

MBA studium
certifikováno v Londýně
u IES London

Okruhy studia, které oceníte

Vydělejte peníze

Zaměřeno na prodejní dovednosti a komunikační strategie.

Peníze vyjadřují hodnotu, kterou pro druhé máte. Můžete být sebelepší a mít výborné služby nebo produkty, ale pokud je nedokážete prodat, tak je to problém. Nic nevyděláte.

Strhněte lidi

Zaměřeno na ovlivňování okolí a schopnost přesvědčit lidi (leadership).

Nemusíte být v práci šéf. Stačí, když budete pro ostatní autorita. Pokud dovedete v práci ovlivnit ostatní, stáváte se pro vašeho zaměstnavatele nepostradatelní. Naučíte se být neformálním vůdcem a člověkem, jehož názor je důležitý.

Poznejte sebe

Zaměřeno na vás.

Když znáte své silné i slabé stránky, když chápete sami sebe a rozumíte svým reakcím, pak se dovedete velmi dobře ovládat. Naučíte se, jak si ve svém životě udělat pořádek, jak definovat své cíle a jak se k nim posouvat.

O studiu MBA

Výhody studia

 • Studium je v Ostravě.
 • Naučíte se mnohem lépe prosazovat své myšlenky a zájmy.
 • Budete přesvědčivější díky důrazu na obchodní techniky a způsoby ovlivňování.
 • Zvýšíte svou společenskou prestiž.
 • Získáte titul MBA.
 • Pravděpodobně získáte vyšší mzdu během následujícího roku po absolvování.

Způsob výuky

Co se množství předmětů týče, zastáváme názor, že méně, kvalitněji a se zaměřením na podstatné je lepší přístup, než mnoho předmětů probíraných jen povrchně a bez návaznosti na praktické užití. Vyučujeme pouze čtyři nosné moduly studia. Méně, jednoduše, prakticky a kvalitně.

Obor studia

Hlavním cílem vzdělávacího programu je vybavit účastníky manažerskými, leadership a obchodními kompetencemi ve sféře podnikatelských subjektů fyzických nebo právnických osob nebo nestátních neziskových organizací.

Specifický důraz je kladen na rozvoj vlastní osobnosti účastníků studia, který pokračuje rozvojem dovedností v oblasti komunikace a leadershipu (vedení lidí) a vyúsťuje v rozvoji obchodních a marketingových kompetencí (prodej).

Hlavními tematickými celky (moduly) vzdělávacího programu jsou:

 • Sebepoznání a osobní rozvoj
 • Rétorika a sebeprezentace
 • Leadership, týmová práce a koučink
 • Marketing a komunikační strategie

Program je zaměřen na pochopení souvislostí jednotlivých předkládaných tematických celků a efektivní využití získaných vědomostí v individuální praxi studenta.

Kdy má smysl MBA studovat

 • Když působíte na úrovni středního a vyššího managementu, chcete výrazně zefektivnit své schopnosti řídit a vést a chcete zlepšit své prodejní a komunikační dovednosti.
 • Když potřebujete profesně růst.
 • Když chcete zvýšit svou společenskou prestiž získáním mezinárodně certifikovaného titulu MBA.

Jak probíhá výuka MBA

Doba trvání: tři semestry (1,5 školního roku).

Samotná výuka je v prvních dvou semestrech vždy jednu neděli v měsíci. Třetí semestr je určený k individuálním konzultacím s lektory a k přípravě závěrečné práce.

Místo studia

Školící prostory Sareza Hotel v Ostravě Porubě. Příjemné školící prostory s výborným zázemím včetně doplňkových služeb.

Přijímáme přihlášky na další běh
od října 2020 v Ostravě!

Moduly studia

Všechny moduly jsou ověřeny v praxi a výuka je zaměřená na praktické využití získaných poznatků. Probírané postupy lektoři sami využívají při realizaci svých projektů.

Sebepoznání a osobní rozvoj

 • Do detailů porozumíte svému temperamentu a chování, které z něho vyplývá (podle osobnostní typologie),
 • rovněž porozumíte temperamentům lidí kolem vás, protože jsou často jiní než vy :-),
 • zlepšíte práci se svou emoční inteligencí,
 • naučíte se využívat 7+1 návyků efektivních lidí psychologa S. Coveye,
 • naučíte se nastavovat si reálné, ale přitom ambiciózní osobní cíle,
 • zvládnete svůj čas, naučíte se rozlišovat svoje priority a jednat podle nich,
 • rozhodnete se pro nejefektivnější praktické nástroje vlastního time-managementu,
 • zvyknete si dbát na pravidelnou psychohygienu (jak se nejdříve “starat sám o sebe”, než budete ovlivňovat druhé),
 • získáte návyk pravidelně koučovat sami sebe – mít schůzky “sám se sebou”, které vás už samy o sobě budou posunovat,
 • nastavíte si vlastní roční plán osobního rozvoje (dle studentů minulých ročníků MBA studia hodnocen jako skvělý nástroj!),
 • významným způsobem posílíte svou zdravou sebedůvěru, postavenou na vašich silných stránkách,
 • postavíte si svoji vlastní “značku” (a nezáleží na tom, jestli jste podnikatel nebo zaměstnanec nebo vedoucí neziskovky nebo matka v domácnosti).

Rétorika a sebeprezentace

 • Naučíte se komunikačním dovednostem, které změní vaše vystupování a jednání,
 • zjistíte, jaké jsou klíčové principy a prvky efektivní promluvy,
 • pochopíte, jak můžete překonat trému,
 • naučíte se pracovat s hlasem,
 • naučíte se jasně formulovat jádro svého sdělení,
 • dozvíte se, jak pracovat s publikem (různé velikosti),
 • přestanete se bát neočekávaných otázek nebo trapných situací,
 • naučíte se vytvořit fakt dobrou prezentaci (obsahově i formálně), na kterou budete hrdí,
 • naučíte se dobře prezentovat sám sebe a svoji „značku“.
 • všechny prvky si prakticky vyzkoušíte,
 • prožijete zkušenost, že ve svém mluveném projevu a komunikaci můžete být lepší!

Leadership, týmová práce a koučink

 • Porozumíte zásadním rozdílům mezi managementem a leadershipem, uvědomíte si silné a slabé stránky každého z nich a zjistíte, jak je dobře kombinovat,
 • osvojíte si vlastnosti skvělého lídra a vedoucího týmu,
 • zjistíte, na čem stojí skutečná autorita a jak je možno v ní růst,
 • naučíte se leadership stylem ovlivňovat a motivovat lidi, kteří jsou kolem vás,
 • naučíte se základy klíčových manažerských dovedností jako je plánování, organizování, delegování, kontrola, rozhodování, práce s informacemi,
 • osvojíte si základy strategického managementu a zjistíte, jak vytvořit strategii malé organizace nebo oddělení,
 • pochopíte klíče k efektivní týmové práci a naučíte se, jak dobře vést tým,
 • nastavíte si vlastní roční plán svého osobního manažerského a leadership rozvoje,
 • prakticky si procvičíte koučování a koučovací přístup 
 • a zlepšením vašich leadership dovedností se stanete úspěšnější, výkonnější a efektivnější v celé škále pracovních i osobních vztahů.

Marketing a komunikační strategie

 • Zlepšíte schopností v oblasti marketingové komunikace,
 • zvládnete definovat marketingové cíle a komunikační strategie,
 • dokážete vytvořit zadání pro marketingové specialisty a efektivně je kontrolovat a řídit,
 • zlepšíte své chápání fungování marketingových nástrojů,
 • naučíte se rozhodnout o použití jednotlivých nástrojů na základě potřeb vycházejících z marketingových cílů,
 • naučíte se komplexně realizovat obchodní případy společnosti,
 • zlepšíte si prodejní dovednosti,
 • naučíte se vyhledávat obchodní příležitosti a následně je cíleně využívat.

Je fajn číst vyjádření bývalých studentů

Jako regionální manažer pro více než 20 zemí východní a severní Evropy jsem potřebovala zefektivnit svou práci, zlepšit time management a své vědomosti v oblasti řízení projektů a marketingu. Proto jsem se rozhodla pro MBA studium.

Hodiny Ing. Daniely Vopalecké, MBA, M.A. a Ing. Jitky Nesnídalové, Ph.D. byly pro mne přínosem nejen díky jejich bohaté zkušenosti z praxe. Pomohly mi  vidět business z jiného pohledu.

Zvlášť jsem si oblíbila oblast osobního rozvoje, tipy, jak v nejkratším čase udělat co nejvíce, informace o týmové práci a také strategický management.

Ocenila jsem také, že studium bylo skvěle zorganizované, lektoři dokázali zaujmout a byli ochotni vždy poradit nebo pomoci.

Olga Mencnarowska, MBA

regionální manažer pro země východní a severní Evropy, Ultradent Products, Inc.

Studium MBA mi pomohlo nejen v pracovním životě, ale také jsem informace a znalosti využila ve svém osobním životě – nabilo mě energii a větší odhodlaností dělat věci jinak.

Co se týká mého zaměstnání, bylo pro mě důležité naučit se umět pracovat s časem a stanovit si priority, tak aby zbývalo více času pro můj osobní život. A jak se říká „opakování je matka moudrosti“, zopakovala jsem si znalosti a informace, které jsem opět začala využívat v praxi.

Důležitá pro mě byla také závěrečná práce, která mi opět připomněla, jak moc mě mé zaměstnání baví a naplňuje.

Lucie Holušová, MBA

finanční konzultant, realitní makléř

Čas strávený studiem na této škole pro mě byl cennou životní etapou. Profesionální lektorský tým vynikal svojí profesionalitou, kolegialitou, vstřícností a zájmem předat i své vlastní zkušenosti. Setkání s odborníky různých oborů ať už z řad učitelů nebo studujících kolegů vypovídá o vysoké úrovni této instituce. Jednou větou shrnuto, k čemu mi studium bylo užitečné: Vědomí, že zvládnu vše, pro co se rozhodnu, že zvládnu.

Josef Brada, MBA

Přeprava hotovosti a cenin, G4S Cash Solutions CZ

Ke studiu MBA jsem byl přesvědčen svým synem, absolventem Policejní akademie.

Jelikož mimo hlavní zaměstnání mám ještě další podnikatelské aktivity, zaujaly mě při studiu MBA hlavně předměty jako Management osobního rozvoje a dále Manažerské metody a techniky. Přednášející Ing. Daniela Vopalecká, MBA, M.A. si při jejich výkladu počínala velmi profesionálně, což mělo velký vliv na další rozvoj mých osobních a podnikatelských schopností.

Na její přednášky 7+1 návyků skutečně efektivních lidí vzpomínám dodnes. Lze z nich čerpat i v každodenním životě. Absolvování studia MBA bylo pro mne velmi přínosné.

Miroslav Guzdek, MBA

CEO, GuMi Athletic Equipment Czech Republic

Studium MBA programu mi přineslo jistý nadhled a logické propojení již dříve získaných informací. Dozvěděl jsem se nejen to, jak věci dělat, ale hlavně čeho se v leadershipu a managementu vyvarovat. Nakonec mě také motivovalo ještě k dalšímu studiu.

Bc. phil. Radek Oršuliak, MBA

manažer vývoje, IREKS ENZYMA s.r.o.

Studium MBA mi bylo užitečné:

 • jakékoli smysluplné studium (informace či dovednost) mi přináší vnitřní uspokojení, posouvá mě dál, rozšiřuje mi rozhled
 • prohloubil jsem si znalosti oboru vystudovaného na VŠ
 • poznal jsem nové lidi a získal kontakty
 • v mém věku to byla výborná forma duševního tréningu
 • poznal jsem lépe sám sebe a mohl jsem pracovat na svých chybách a přednostech.
Ing. František Zapletal, MBA

odborný rada oddělení kontroly POZE, Energetický regulační úřad

Trochu jsem měla obavy, zda mi studium MBA ještě něco dá, ale byla jsem příjemně překvapená. Po absolvování bylo pro mne jednodušší pochopit svoje zaměstnance, pochopit sebe a své priority, zlepšit komunikaci se svými klienty. Předmět “Osobní rozvoj” a manažerské metody a techniky“ bylo přesně to, co mi předtím chybělo. U ostatního jsem si zapakovala a prohloubila znalosti. Takže moje shrnutí ekonoma, který svoje investice denně prověřuje a hodnotí: “studium MBA – za mě dobrý”.

Ing. Eliška Drahomíra Kovaříková, MBA

daňové, účetní a finanční služby a audity, jednatel a společník ve firmě GOMPA, s.r.o.

Velkým přínosem při studiu MBA bylo díky skvělým lektorům porozumění akademickému náhledu na realitu v praxi.

Tomáš Musil, MBA

bezpečnostní manažer

Důraz na praxi

Všichni lektoři MBA studia jsou praktici. Co učí, to sami vyzkoušeli v reálných podmínkách. Nikdo z nich není jen teoretikem s akademickým titulem.

Celé studium je zaměřeno výhradně na praktické využití probírané látky ve vašem pracovním životě.

Spolupráce s AXIA

Buďte součástí týmu AXIA a skrze práci na smysluplných projektech měňte životy lidí k lepšímu!Aktuálně Hledáme spolupracovníka  do marketingového týmu na pozici COPYWRITER S TECHNICKÝMI DOVEDNOSTMI Co bude Vaše práce obnášet:   Copywriting (psaní prodejních emailů k...

Mastermind pro rozjezd koučovacího byznysu

Mastermind pro rozjezd koučovacího byznysu Určeno pro kouče, kteří to s rozvojem svého byznysu myslí vážně a věnují mu alespoň 15 minut denněZačněte koučováním vydělávat!Zpětná vazba úspěšné koučky, která se koučinkem živíStabilní posun k výdělečnému...

Záznam vysílání AXIA Coach Talks

AXIA Coach Talks Záznam vysílání a další kroky Záznam bude dostupný do neděle 25. 2. 2024Tady bude záznam Coach Talku, jakmile jej zpracujemeStaňte se (nej)lepším koučem! Vyberte si a vykročte. Axia aktuální doporučení jsme označili žárovkou 💡Pro začínající...

AXIA Coach Talks

Rozhovory s profesionálními kouči
a dalšími odborníky používajícími koučovací přístup ve svých profesích – živé vysílání každý druhý čtvrtek v měsíci

✓ Žhavá a zajímavá témata ze světa koučinku
✓ Inspirativní osobní příběhy koučů
✓ Prostor pro Vaše dotazy

Základní principy koučování

Koučink je jedním z nejrychleji rostoucích oborů posledního desetiletí. A stále více firem i jednotlivců ho využívá ke svému rozvoji.

Co to ale koučink vlastně je?

Definice, principy v článku >>>

Garance vrácení peněz

Jsme si jistí, že studium pro vás bude přínosné. Pokud však přesto projdete studiem a před závěrečnými zkouškami budete mít pocit, že vám to nic nedalo, tak vám vrátíme peníze. Všechny a bez řečí.

Pracujete v neziskové organizaci?

Neziskovým organizacím a jejich pracovníkům poskytujeme speciální zvýhodněnou cenu
a v případě potřeby i nadstandardní podporu v rámci vzdělávacích programů. Získejte všechny výhody pro neziskové organizace.

Jsem z neziskové organizace a chci získat výhody...

Často se ptáte

Jak hodně jste zaměření na praxi?
Všichni lektoři jsou lidé fungující v praxi, nejen akademici. Osobní rozvoj, leadership, komunikace, prezentace, marketing – všechny tyto dovednosti se budou procvičovat přímo na místě (pokud je to možné) nebo na případových studiích a v praktických cvičeních.
Jak hodně je studium náročné? Zvládnu ho při práci?
Studium je vždy studium, a to nějakou námahu stojí. Na druhé straně většina lidí, pokud si dobře uspořádají svoje životní priority a rozvrhnou práci v průběhu roku (i k tomu Vám pomůžeme :-)), studium zvládnou bez enormní zátěže.
Nejsem obchodník, nic neprodávám. Proč bych měl umět prodávat?
Opravdu nic neprodáváte? A kdy jste si naposledy řekli o vyšší plat?

A co výsledky vaší práce? Píšete občas nějaké závěrečné práce? Shrnutí výsledků? Kvartální výstupy na poradu? Prezentujete je nadřízenému?

Co psaní projektů? Když jste pracovník malé firmy a jako firma si chcete říct o peníze z EU fondů, umíte to?

Nebo jiný příklad – když s přáteli chodíte jen tak pro zábavu hrát někam do tělocvičny fotbálek, umíte vyjednat lepší cenu pronájmu?

Myslím, že se znám dobře, tak proč na tom dále pracovat?
Prodávat a přesvědčovat druhé můžete dobře a úspěšně jen tehdy, když rozumíte sami sobě. Jen když znáte své silné a slabé stránky, tak to můžete efektivně využívat ve svůj prospěch.
Garance vrácení peněz - dáte mi to písemně?

Tuto garanci máme zakotvenou v našich obchodních podmínkách, které jsou závazné. Takže pokud řádně projdete studiem a nejpozději před závěrečnými obhajobami zjistíte, že to nebylo pro Vás, vrátíme vám peníze.

Je možné studovat jen "na dálku", nebo musím chodit na přednášky?
Víme, že existují MBA studia, kam se chodit nemusí. My naopak věříme v sílu osobní komunikace. Učit praktické věci „na dálku“ je podle nás nesmysl. Proto máme podmínku 75 % účasti na konzultacích. Považujeme to za výhodu. A vážně, slibujeme Vám, že nudit se nebudete!
Nejsem manažer, ani vedoucí pracovník. Nemám v práci žádné podřízené. K čemu mi bude leadership a schopnost přesvědčit druhé?
Schopnost přesvědčit druhé potřebujete každý den. V práci nemusíte být vedoucí, abyste se stali “leadrem”. Tím člověkem, který bude ovlivňovat druhé. Nemusíte lidi oficiálně řídit, ale můžete je vést. Ovlivňovat tak, aby vám to vyhovovalo. Abyste dosáhli cíl, který chcete. Pro firmu se stanete nepostradatelným člověkem, se kterým musí vedení počítat a brát vás vážně. (Tady je ten okamžik pro vyjednávání vyššího platu. :-))

A co v běžném životě třeba ovlivňování lidí na domovní schůzi? (Když bydlíte v paneláku.) Naučíme vás přesvědčit druhé, aby vás podpořili a “šli vašim směrem”.

Komunikaci s druhými a jejich ovlivňování potřebujete každý den. Na kvalitě těchto schopností záleží, jak pohodlně se vám bude žít.

{

Můžeš lépe

V Axia Management Academy jsme přesvědčeni, že vždy je možná cesta dalšího růstu. Moc rádi rozvíjíme jedinečné silné stránky a talenty lidí. Baví nás vnímat obrovský potenciál lidí a progres, který dělají. Vždy můžeme dělat věci lépe, zlepšit své dovednosti, návyky, schopnosti, vědomosti. Lépe se prezentovat, lépe vést, lépe prodávat, být prostě lepší… Každý sám i společně.

Studium MBA Vás zaručeně „nakopne“, abyste věci dělali lépe a aby Vás to bavilo. Těšíme se na Vás!

Ing. Daniela Vopalecká MBA, M.A.
ředitelka 

ICF akreditace Level 1

Přidejte se k nejlepším koučům, získejte certifikát ICF Level 1

ICF akreditace Level 2

Staňte se špičkou mezi kouči v ČR, získejte certifikát ICF Level 2

IES London MBA akreditace