VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Axia Management Academy z.ú.

obsahující informace pro spotřebitele dle § 1811 odst. 2 občanského zákoníku.

IDENTIFIKACE PRODÁVAJÍCÍHO

PRODÁVAJÍCÍM JE AXIA MANAGEMENT ACADEMY Z.Ú., SE SÍDLEM V PRAZE, SVORNOSTI 914/29, 150 00 PRAHA 5, IČ: 062 83 276, VEDENÁ V REJSTŘÍKU ÚSTAVŮ, VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE ODDÍL U, VLOŽKA 607, ZASTOUPENÁ ŘEDITELKOU ING. DANIELOU VOPALECKOU, MBA, M.A.

Kontaktovat nás můžete:

 • Pro on-line komunikaci a vyřizování reklamací na e-mailové adrese: andy@axiamanagement.cz.
 • Upřednostňujeme on-line komunikaci, ale v případě potřeby nás můžete kontaktovat i na telefonním čísle +420 731 505 938, případně písemně na výše uvedené adrese našeho sídla.

ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ

 • Jsme nezisková organizace s právní formou zapsaný ústav, která nabízí služby jako např. certifikované MBA studium, živá školení, kurzy, semináře a také různé informační produkty (online vzdělávací programy, webináře, semináře, knihy, CD, DVD) s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetua to v oblasti koučování, osobního rozvoje, leadershipu, komunikace, managementu a marketingu.
 • Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavíráme na základě právních předpisů České republiky. Právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky.
 • Smlouvy s Vámi uzavíráme prostřednictvím webového rozhraní Vámi vybraného produktu / služby (axiamanagement.czwww.stansesamasebou.cz, www.akademiemluveni.cz). Webové rozhraní Vás vede jednotlivými kroky k objednání produktu / služby.
 • Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Vás, objednávaném produktu / službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtujeme. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 • Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky(nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován
  o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuje naše společnost za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
 • V případě přihlášky prostřednictvím fyzického formulářeje smlouva s Vámi uzavřena odevzdáním / odesláním přihlášky s Vaším podpisem.
 • Bereme ochranu Vašich soukromých údajůvážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Zásady zpracování Vašich osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu Zpracování a ochrana osobních údajů, který můžete najít zde: https://www.axiamanagement.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/

 

PRODUKTY A SLUŽBY

 • Označení produktu nebo služby a jeho hlavní vlastnosti jsou specifikovány na vybraném webovém rozhraní axiamanagement.czwww.stansesamasebou.cz, www.akademiemluveni.cz
 • Rádi bychom Vás upozornili, že naše produkty (online vzdělávací programy, webináře, knihy) podléhají ochraně dle příslušných právních předpisů v oblasti autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
 • Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti koučování, osobního rozvoje, leadershipu, komunikace, managementu a marketingu. Informace, které zprostředkovávají lektoři seminářů, MBA studia
  a on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Naše společnost ani lektoři nenesou jakoukoliv odpovědnost za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je závislý na řadě dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. na Vašich dovednostech, možnostech, znalostech, schopnostech, obětavosti, situaci na trhu, obchodních znalostech apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro prodej a poskytování produktů a služeb prodávajícího, kterým je Axia Management Academy z.ú. (dále jen prodávající), se sídlem v Praze, Svornosti 914/29, 150 00 Praha 5, IČ: 062 83 276, zapsaná v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze oddíl U, vložka 607, zastoupená ředitelkou Ing. Danielou Vopaleckou, MBA, M.A., a to zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího, a to axiamanagement.czwww.stansesamasebou.cz, www.akademiemluveni.cz.

1.2. Osoba, která prostřednictvím webových stránek prodávajícího objednává produkty nebo služby prodávajícího a uzavírá s prodávajícím smlouvu o koupi produktů nebo poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“), je dále v těchto obchodních podmínkách označována jako kupující, případně zákazník, účastník nebo student.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé smlouvy o koupi produktů nebo poskytování služeb prodávajícího.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách: axiamanagement.czwww.stansesamasebou.cz, www.akademiemluveni.cz.

1.6. Uživatelský účet. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující u některých produktů a služeb přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání produktů a služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání produktů a služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání produktů a služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktů a služeb, popis jejich hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém (prodejním) formuláři. Nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2. Objednávkový (prodejní) formulář obsahuje informace o zákazníkovi, objednávaném produktu nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku zákazník odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“, „Závazně objednat“ nebo na jeho obdobu (například „Chci objednat”, „Zašlete mi to”, „Chci to” apod.). Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezena objednávkou zákazníka a těmito obchodními podmínkami. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti objednávky a uzavření smlouvy je vyplnění všech povinných údajů do prodejního formuláře a stvrzení souhlasu s obchodními podmínkami a seznámení se zásadami ochrany osobních údajů. Prodávající vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. V případě objednávky nebo přihlášky na kurz prostřednictvím fyzického formuláře je smlouva se zákazníkem uzavřena odevzdáním / odesláním objednávky nebo přihlášky s podpisem zákazníka prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny přihláškou zákazníka a těmito obchodními podmínkami. Odevzdáním / odesláním objednávky nebo přihlášky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.5. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce nebo přihlášce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6. Zákazník odesláním objednávky souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.7. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem realizace uzavřené smlouvy a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.8. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt nebo službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt nebo službu převzít a zaplatit prodávajícímu cenu.

2.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software (zejména internetový prohlížeč). V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní prodávajícího u konkrétního produktu či služby. Nejsme plátci DPH, tudíž cena je konečná. Cena je vždy uvedena i v objednávkovém formuláři.

3.2. U vybraných produktů prodávajícího je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání, je-li prodávajícím účtována, je vždy uvedena v objednávkovém formuláři.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Faktura je zákazníkovi zaslána po uhrazení kupní ceny na emailovou adresu, uvedenou v objednávce.

3.4. Způsob úhrady. Cenu produktu nebo služby a případné náklady spojené s dodáním hradí zákazník bezhotovostně na účet společnosti, který mu bude sdělen v potvrzení objednávky, zaslaném na emailovou adresu, uvedenou v objednávce.

3.5. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.6. Cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy. Není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě vzdělávacích kurzů, školení a MBA studia se zákazník dostaví v určeném termínu na místo výuky a v případě potřeby se prokáže dokladem o úhradě.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle příslušných právních předpisů v oblasti autorského práva. Jakékoli jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po uzavření smlouvy, tedy od dokončení objednávky, musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete ke stažení zde.
  Odešlete formulář emailem na andy@axiamanagement.cz nebo v listinné podobě na adresu našeho sídla spolu s uvedením čísla objednávky a Vašeho jména.

6.3. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.4. V případě, že zákazník oprávněně odstoupí od smlouvy, garantujeme vrácení ceny v plné výši snížené o případnou slevu poskytnutou k dané objednávce. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jak byly obdrženy, a to do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

6.5. Právo odstoupit od smlouvy zákazník nemá v případě, že udělil souhlas s poskytnutím služby nebo digitálního obsahu před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení.

6.6. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že kupující porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje zejména:

 • prodlení s úhradou ceny po dobu více než 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení práv na ochranu autorského práva prodávajícího ze strany kupujícího.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE – KOUPĚ PRODUKTŮ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění v případě smluv, jejichž předmětem je koupě produktů prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že produkt při převzetí nemá vady. V případě, že produkt při převzetí není ve shodě se smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl produkt do stavu odpovídajícího smlouvě.

7.3. Práva z vadného plnění je zákazník povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí produktu.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese andy@axiamanagement.cz nebo v listinné podobě na adrese našeho sídla. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O vyřízení reklamace budete informováni na Vámi uvedených kontaktních údajích.

7.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo

 • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • b) na odstranění vady opravou věci,
 • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • d) odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.6. Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

7.7. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

7.8. Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Právo na úhradu těchto nákladů je nutné uplatnit do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

7.9. Práva z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud tento před převzetím o vadě produktu věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. Online vzdělávací programy a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE – POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, v případě smluv, jejichž předmětem je poskytování služeb prodávajícím, zejména kurzů a seminářů, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že poskytnuté plnění nemá vady a má obvyklé vlastnosti.

8.3. Pokud má zákazník za to, že poskytnuté plnění trpí vadou, má povinnost vytknout vadu plnění (uplatnit reklamaci) bez zbytečného odkladu, kdy měl možnost se s plněním seznámit a vadu zjistit, nejpozději však do šesti měsíců (6) ode dne poskytnutí plnění.

8.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese andy@axiamanagement.cz nebo v listinné podobě na adrese našeho sídla. Při uplatnění reklamace jste povinni označit vadu nebo oznámit, jak se vada projevuje. O vyřízení reklamace budete informováni na Vámi uvedených kontaktních údajích.

8.5. V případě, že je oprávněně vytknutá vada poskytnutého plnění odstranitelná, máte právo na opravu nebo doplnění toho, co chybí, anebo na přiměřenou slevu. V případě, že je oprávněně vytknutá vada poskytnutého plnění neodstranitelná a nelze-li poskytnuté plnění řádně užívat, můžete odstoupit od smlouvy (vrátíme vám uhrazenou cenu), anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

8.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

8.7. Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Právo na úhradu těchto nákladů je nutné uplatnit do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

8.8. Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy, jde k tíži zákazníka. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení pokynů prodávajícího. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online výuky, které není schopen ovlivnit. Online vzdělávací programy a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

9. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

9.1. Garance vrácení školného u studia MBA (všechny obory kromě MBA Profesionální koučování) se uplatní za těchto podmínek: Pokud student projde studiem a nejpozději po ukončení celé výuky, před závěrečnou obhajobou, zjistí, že je nespokojen, může, kromě výše uvedených způsobů odstoupení, odstoupit od smlouvy rovněž na základě Formuláře pro odstoupení od smlouvy, který naleznete ke stažení zde. V případě odstoupení od smlouvy student nemá nárok na jakékoli potvrzení o absolvování studia.

9.2. V případě doručení odstoupení od smlouvy dle tohoto článku garantujeme vrácení školného v plné výši snížené o slevu poskytnutou k dané objednávce. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jak byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu do online rozhraní prodávajícího.

9.3. Studium MBA Profesionální koučování je v ČR a SR mimořádné a jedinečné a propojené s mezinárodní akreditací koučovací federace (ICF), proto u tohoto studia není možno vrátit peníze a garance vrácení školného se na něj nevztahuje. Výjimky se mohou udělit pouze po oboustranné dohodě. 

10. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

10.1. Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely. Informace, které zprostředkovávají lektoři, jsou pouze návody a doporučení.

11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTY A SLUŽBY

11.1. Kurzy a semináře (dále jen kurz/y)

11.1.1. Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na e-mail, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením jsou účastníkovi zaslány platební údaje s datem splatnosti ceny za kurz.

11.1.2. Zařazení účastníků na kurz bude uskutečněno podle termínu, zvoleného v objednávce. V případě naplnění kapacity si prodávající vyhrazuje změnu termínu kurzu.

11.1.3. Cena kurzu je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i v objednávkovém formuláři.

11.1.4. Cena kurzu je určena v závislosti na délce konání kurzu, osobě a profesní hodnotě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.

11.1.5. Účastník se zavazuje uhradit cenu kurzu dle splatnosti uvedené v potvrzení objednávky, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.

11.1.6. Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníku cenu za kurz v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.

11.1.7. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu kurzu, školících prostor či zrušení kurzu z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení kurzu má účastník právo na vrácení 100 % ceny kurzu nebo absolvovat kurz v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.

11.1.8. Účast na kurzu je dobrovolná a každý účastník během něj zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu kurzu z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na kurzech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

11.1.9. V případě že účastník kurzu v současné době podstupuje jakýkoli druh léčby, zavazuje se před zahájením kurzu informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na kurzu informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

11.1.10. Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na kurzu neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

11.1.11. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením kurzu, není-li uvedeno jinak. Po zahájení kurzu již nemusí být účastníkovi umožněn přístup na kurz.

11.2. Kurz AXIA Professional Coaching

11.2.1. Kurz AXIA Professional Coaching (dále jen APC) je akreditován mezinárodní akreditací ACSTH u International Coach Federation (ICF).

11.2.2. Před přijetím do kurzu absolvuje student přijímací pohovor, na jehož základě bude do kurzu přijat nebo bude odmítnut. Podmínky přijetí do kurzu jsou uvedeny na webových stránkách kurzu. V případě, že na základě přijímacího pohovoru dospěje prodávající k závěru, že kurz pro studenta není vhodný, je oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající studentovi již uhrazené školné do pěti pracovních dnů ode dne, kdy bylo studentovi sděleno odmítnutí. Prodávající není povinen studentovi sdělit důvod odmítnutí.

11.2.3. Student je před započetím kurzu podrobně informován, ať už na webových stránkách kurzu nebo při přijímacím pohovoru, jaké jsou cíle a obsah kurzu a co mu kurz přinese. V případě nespokojenosti studenta nebo z jiných důvodů se úhrada kurzu nevrací. Prodávající a kupující se mohou dohodnout na plném nebo částečném vrácení úhrady školného z mimořádně závažných, např. zdravotních důvodů.

11.2.4. V případě zrušení kurzu má účastník právo na vrácení 100 % ceny nebo právo absolvovat jiný běh APC kurzu. V případě změn v kurzu (čas, místo) z externích důvodů (např. covidová epidemie) nebo interních organizačních důvodů student nemá právo na vrácení ceny za kurz, prodávající však při těchto změnách postupuje v maximální součinnosti s přijatými studenty. 

11.3. MBA studium

11.3.1. Master of Business Administration studium (dále jen MBA) je akreditováno mezinárodní akreditací společnosti International Education Society (IES) a International Certification Institute (ICI). Prodávající poskytuje studium MBA v různých oborech, na základě výše uvedené mezinárodní akreditace.

11.3.2. Před přijetím do studia absolvuje student přijímací pohovor, na jehož základě bude ke studiu MBA přijat nebo bude odmítnut. Podmínky přijetí ke studiu MBA jsou uvedeny na webových stránkách kurzu. V případě, že na základě přijímacího pohovoru dospěje prodávající k závěru, že studium pro studenta není vhodné, je oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající studentovi již uhrazené školné do pěti pracovních dnů ode dne, kdy bylo studentovi sděleno odmítnutí. Prodávající není povinen studentovi sdělit důvod odmítnutí.

11.3.3. Student je před započetím studia MBA podrobně informován, ať už na webových stránkách kurzu nebo při přijímacím pohovoru, jaké jsou cíle a obsah studia MBA a co mu studium přinese. Článek 9. upravuje podmínky pro garanci vrácení školného u studia MBA. Prodávající a kupující se mohou dohodnout na plném nebo částečném vrácení úhrady školného z mimořádně závažných, např. zdravotních důvodů.

11.3.4. V případě zrušení běhu MBA studia má účastník právo na vrácení 100 % ceny nebo právo absolvovat jiný běh MBA studia. V případě změn ve studiu (čas, místo) z externích důvodů (např. covidová epidemie) nebo interních organizačních důvodů student nemá právo na vrácení ceny za studium, prodávající však při těchto změnách postupuje v maximální součinnosti s přijatými studenty.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.

12.2. Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může spotřebitel uplatnit na adrese andy@axiamanagement.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

12.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti se smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

12.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů a služeb upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu nebo služby a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

12.6. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.7. V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu uzavření smlouvy.

12.8. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. 3. 2022.